Ogłoszenia

Informacja o realizowanym projekcie

„Wprowadzenie nowej usługi według innowacyjnej koncepcji „stomatologii jednej wizyty”, poprzez wdrożenie w pełni cyfrowego systemu do diagnostyki, projektowania oraz wytwarzania uzupełnień stomatologicznych dla poprawy zdrowia w zakresie uzębienia i estetyki twarzy”.
Projekt będzie realizowany w ramach Osi Priorytetowej III „Rozwój potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości” Działania 3.3 „Innowacje w MŚP” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020” przy współfinansowaniu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego „

Ogólnym założeniem projektu jest rozwój Centrum Stomatologii DENT-MED poprzez wdrożenie nowych usług w oparciu o stomatologię cyfrową. Projekt obejmuje zakup oraz instalację kompletnego zestawu urządzeń wraz ze specjalistycznym oprogramowaniem,
umożliwiających wprowadzenie rozwiązań bazujących na koncepcji „stomatologii jednej wizyty”. Jest to innowacyjne podejście, które dzięki całkowitej cyfryzacji procesu, od diagnostyki, poprzez projektowanie do ostatecznego wykonawstwa, umożliwia przeprowadzenie kompleksowego leczenia stomatologicznego podczas jednej wizyty pacjenta w gabinecie.
W ramach projektu zostały zakupione urządzenia o najwyższym zaawansowaniu technologicznym: skaner wewnątrzustny., elektroniczny łuk twarzowy, frezarka stomatologiczna, system druku 3D oraz piec do synteryzacji. Wymienione urządzenia współpracują ze sobą w sposób ściśle zintegrowany tworząc kompletny zestaw, a całkowicie cyfrowy przepływ pracy między nimi stanowi przełom w stosunku do powszechnie stosowanych standardowych rozwiązań analogowych. Znaczącym elementem systemu jest też profesjonalna rentgenodiagnostyka z wykorzystaniem najnowocześniejszego tomografu z dużym polem zobrazowania i wysokiej rozdzielczości.
W zakresie oferty nowych usług, oprócz przedstawionej powyżej „stomatologii jednej wizyty”, będą to:
– wspomagana cyfrowo rekonstrukcja uśmiechu,
– cyfrowe planowanie wszczepienia implantów z wykonaniem szablonu implantologicznego,
– cyfrowe planowanie leczenia ortodontycznego z wykorzystaniem nakładek
– cyfrową diagnostykę i leczenie zaburzeń w stawach skroniowo-żuchwowych.
W zakresie udoskonalenia, podniesienia standardów i jakości usług już wykonywanych, będą to:
– modyfikacja przebiegu pracy w zakresie stomatologii zachowawczej, protetyki, ortodoncji oraz implantologii. Najistotniejszym usprawnieniem w sposobie świadczenia usług w zakresie tych dziedzin stomatologii będzie możliwość natychmiastowego wykonywania
tymczasowych i ostatecznych prac (nakładów, licówek, koron, mostów, szyn, nakładek i szablonów) bezpośrednio w gabinecie, co w zdecydowanej większości przypadków wyeliminuje konieczność angażowania pracowni protetycznej, jak ma to miejsce w chwili obecnej co powoduje wydłużenie procesu leczenia.